Tag: Case Analysis: Vidyadhari v. Sukhrana Bai (2008) 2 SCC 238