Tag: Case Analysis: Smt. Seema v. Ashwani Kumar AIR 2006 SC 1158.