Tag: Case Analysis: M. P. Sharma v. Satish Chandra AIR 1994 SC 300