Tag: Case Analysis: Krishna Veni Nagam v. Harish Nagam AIR 2017 SC 1345.