Tag: Case Analysis: Bharatha Matha v. R. Vijaya Renganathan. AIR 2010 SC 2685.